Rekrutacja

INFORMACJE REKRUTACYJNE DLA SŁUCHACZY I ROKU AKADEMICKIEGO

Słuchaczem I roku  Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu może zostać każda osoba bez względu na poziom wykształcenia, która jest na emeryturze oraz osoba w wieku 50+ nie pracująca zawodowo, jeśli złoży w wyznaczonym terminie Podanie o przyjęcie na słuchacza Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi, potwierdzeniem zapłaty kwoty 35,00 zł tytułem wpisowego oraz Deklarację uczestnictwa w Uniwersytecie III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.

Każda osoba, która złoży wymagane dokumenty oraz załączniki w określonym terminie zostaje przyjęta w poczet słuchaczy UTW, co oznacza, że jest uprawniona do korzystania z bezpłatnych wykładów otwartych, wybranych bezpłatnych sekcji fakultatywnych[1] oraz Klubu Seniora „Seniorynka”.

POBIERZ PODANIE I DEKLARACJĘ

INFORMACJE REKRUTACYJNE DLA SŁUCHACZY II, III, IV i V  ROKU AKADEMICKIEGO

Każdy słuchacz II, III, IV i V roku Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, który zamierza dalej kontynuować swój udział w UTW, zobowiązany jest do złożenia Deklaracji uczestnictwa na rok 2018/2019, na której wykazuje chęć przynależności do UTW wraz z opłatą czesnego w wysokości 25,00 zł brutto za cały rok akademicki. Deklaracje i wpłaty należy składać w siedzibie UTW do dnia 30 września 2018r. Słuchacz, który nie złoży deklaracji uczestnictwa na rok akademicki 2018/2019 zostaje skreślony z listy słuchaczy UTW!

Każdy słuchacz II, III, IV i V roku UTW zobowiązany jest do złożenia w siedzibie UTW indeksu i legitymacji słuchacza celem przedłużenia ich ważności na kolejny rok akademicki. Legitymacje i indeksy należy składać do 31 sierpnia 2018r.

POBIERZ DEKLARACJĘ

[1]Udział w części sekcji fakultatywnych jest odpłatny zgodnie z odrębnym cennikiem.

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.